Przetargi

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Radom, dnia 08.02.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych zlokalizowanych na działce nr 5/82 dla potrzeb dozoru bezposredniego i monitoringu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 11-go Listopada 2/4 i 11-go Listopada 6/8 w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 22.02.2013r. do godz. 13.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Eksploatacji i Utrzymania zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz uznania, że przetarg nie dał wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych zlokalizowanych na działce nr 5/82 dla potrzeb dozoru bezpośredniego i monitoringu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 11-go Listopada 2/4 i 11-go Listopada 6/8 w Radomiu" został unieważniony, z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zamówienia.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 17.12.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 22 m. 54 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,19 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 77.200 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 78.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.900 zł
 2. ul. 11 Listopada 6/8 m. 116 mieszkanie o powierzchni użytkowej 30,10 m2 (1 pokój z wnęką + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro I w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 64.400 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
 3. ul. Kusocińskiego 9A m. 55 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,12 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 86.100 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 87.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.350 zł
 4. ul. Andersa 7 m. 5 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro I w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 72.500 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 73.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.650 zł
 5. ul. Andersa 7 m. 170C mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,70 m2 (1 pokój z aneksem kuchennym + łazienka z w.c.), powstałe w wyniku adaptacji pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 34.400 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 35.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 1.750 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 i ul. Andersa 10, w poniedziałki i czwartki w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl w zakładce Przetargi. Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniu 10.01.2013 roku w godz. 1000 - 1200 oraz w  dniu 15.01.2013 roku w godz. 1530 - 1630. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon (48) 384 03 66 wew. 32.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Radom, dnia 14.10.2012r. Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 z a p r a s z a uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2013 roku. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31 października 2012 roku do godz. 15:00 pod adresem: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 z dopiskiem: - oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Zarząd RSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań projektowych: „Koncepcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych„, oraz „Dokumentacja techniczna remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sporto

Radom, dnia 01.10.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul.Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania projektowego pn.: Zadanie I "Koncepcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych na Osiedlu Gołębiów I w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.10.2012r. do godz. 13.00. Zadanie II "Dokumentacja techniczna remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sportowej 9 w Radomiu. ETAP I. Opracowanie koncepcji wariantowego zaopatrzenia w ciepłą wodę lokali w budynku Sportowa 9 w Radomiu." Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.10.2012r. do godz. 14.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Zbrowskiego 104 tel. 48 384 03 71; 66 wew.38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz uznania, że przetarg nie dał wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań projektowych: „Koncepcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych„, oraz „Dokumentacja techniczna remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sporto

Radom, dnia 26.10.2012r. Dotyczy Zadania II Radomska Sp

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie śc

Radom, dnia 26.09.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul.Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian zewnętrznych poddasza i ogniomurów, wymiana instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. Wł. Andersa 3 w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 09.10.2012r.do godz.13.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz uznania, że przetarg nie dał wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie śc

Radom, dnia 26.10.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: "Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian zewnętrznych poddasza i ogniomurów, wymiana instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy gen. Wł. Andersa 3 w Radomiu". W przetargu brało udział 5 firm. Dokonano wyboru oferty firmy: Marian Wencel Zakład Remontowo–Budowlany z siedzibą ul. Brzozowa 3 w Radomiu.

Przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z  serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”.

Radom, dnia 01.08.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego, Radom ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z  serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”. „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” można uzyskać w formie papierowej w siedzibie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66 lub w wersji elektronicznej pisząc w tej sprawie na adres zarzadrsm@rsm.radom.pl Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w terminie do 20 sierpnia 2012r. do godzinny 12.00 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Pytania oferentów: Pytanie 1: Czy posiadacie Państwo oddalone od siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej administracje, gdzie Zintegrowany System Informatyczny ma funkcjonować? Jeśli tak, to na ilu stacjach roboczych? Odpowiedź: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 2 administracje osiedlowe oddalone od siedziby Spółdzielni. W każdej administracji Zintegrowany System Informatyczny ma działać na 2 stacjach roboczych. Pytanie 2: Czy oferta powinna zawierać wycenę systemu dla wspólnot mieszkaniowych i jego wdrożenie? Odpowiedź: Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Jednak, zgodnie z p. IV SIWZ Zintegrowany System Informatyczny ma zapewniać obsługę wspólnot żeby w przyszłości móc skorzystać z takiej funkcjonalności. Pytanie 3: Proszę o wyszczególnienie, z jakich eksploatowanych przez Państwa systemów informatycznych Oferent powinien przenieść dane oraz w jakim zakresie. Odpowiedź: Zamawiający obecnie korzysta z oprogramowania działającego w systemie DOS. Dane które należy w całości przenieść do nowego systemu obejmują istniejące obecnie moduły: czynsze z listą członków, wkłady, media, czynsze użytkowe, księgowość, fakturowanie, środki trwałe, kadry i płace. Dane obejmują lata 2000 do 2012. Modyfikacja odpowiedzi: Zamawiający obecnie korzysta z oprogramowania działającego w systemie DOS. Dane obejmują istniejące obecnie moduły: czynsze z listą członków, wkłady, media, czynsze użytkowe, księgowość, fakturowanie, środki trwałe, kadry i płace - za lata 2000 do 2012. Przedmiotem migracji będą istotne dla funkconowania systemu dane z roku 2012. Pytanie 4: Czy w Państwa zasobach mieszkaniowych (lokalach) są zamontowane liczniki umożliwiające odczyty radiowe? Odpowiedź: Spółdzielnia na dzień dzisiejszy nie ma zamontowanych liczników umożliwiających odczyty radiowe. Pytanie 5: Czy dopuszczacie Państwo możliwość zaoferowania systemu zdalnego odczytu liczników? Odpowiedź: Obecne postępowanie przetargowe nie dopuszcza zaoferowania systemu zdalnego odczytu liczników. Pytanie 6: Czy dopuściliby Państwo takie rozłożenie płatności w etapach: a) Dostawa sprzętu – w terminie 30 dni od daty odbioru sprzętu, bazy danych i zestawów PSIONów. Wchodzą tu w grę sprawy licencyjne (baza danych, oprogramowanie sieciowe serwera itd.) i gwarancyjne. Zwyczajowo, w większości kontraktów, w tym przetargowych, Klient po otrzymaniu sprzętu i licencji na bazę danych ma od razu podstawę do potwierdzenia odbioru gotowego produktu, a zatem także do dokonania płatności za gotowy produkt, po jego otrzymaniu. b) Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego – w 10 równych miesięcznych opłatach. c) Wdrożenie systemu: płatne etapami – po odbiorze każdego z etapów, wg uzgodnionego wspólnie w analizie przedwdrożeniowej harmonogramu wdrożenia. Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że do dnia odbioru systemu, sprzęt, bazy danych i zestawy inkasenckie, pozostają na "stanie" Wykonanwcy zamówienia. Tym samym wszelkie sprawy "licencyjne" i gwarancyjne pozostają również u Wykonanwcy zamówienia. W sprawie terminów płatności wskazanych w tabeli w pkt. XIX ppkt. 4. SIWZ, Zamawiajacy dokona ich modyfikacji i zamieści informację na swojej stronie internetowej. Pytanie 7: Czy zapisy odnośnie powdrożeniowej obsługi należy rozumieć, że płatność 60% nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia wdrożenia i 40% w terminie do 24 miesięcy, co oznacza, że te płatności w podanych proporcjach, w pierwszych dwunastu miesiącach będą mogły być rozliczane miesięcznie jako 1/12 z 60% i w kolejnych jako 1/12 z 40% kwoty przeznaczonej na obsługę powdrożeniową? Odpowiedź: Zamawiajacy doprecyzuje, zapis dotyczacy terminy platnosci III i IV raty, wskazanej w tabeli w pkt. XIX ppkt.4. SIWZ. Pytanie 8: Jaki wymiar godzin miesięcznie przewidują Państwo w ramach powdrożeniowej obsługi informatycznej, w okresie objętych przetargiem 24 m-cy? Odpowiedź: Zamawiajacy ustala limit 6 godzin miesięcznie na powdrożeniową obsługię informatyczną.

Przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z  serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”.

Radom, dnia 07.09.2012r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego, Radom ul. Zbrowskiego 104 informuje, że rozstrzygniety został przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z  serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”. W przetargu brały udział 3 firmy. Dokonano wyboru oferty firmy SoftHard S.A. 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C.

Przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z  serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”.

2022.08.26 2022.08.24 2022.08.13 2022.08.12 2022.08.11 2022.08.11 2022.07.15 2021.07.15 2022.07.01 2022.07.01 2022.06.02 2022.05.26 2022.05.24 2022.05.17 2022.05.13 2022.05.12 2022.05.11 2022.04.29 2022.04.28 2022.04.13 2022.04.11 2022.04.08 2022.04.06 2022.03.31 2022.03.11 2022.03.11 2022.02.04 2022.02.02 2022.01.03 2021.10.29 2021.10.14 2021.10.08 2021.10.08 2021.10.08
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >|