Przetargi

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Kotarbińskiego 1,3,4,5, ul. Zientarskiego 2,4,6,10.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy: Kotarbińskiego 1, 3, 4, 5, ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.07.2018r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.07.2018r. o godz. 10:15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu: www.rsm.radom.pl – zakładka Przetargi. Informacji udziela Dział Techniczny RSM ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66; 71 wew. 38. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i  finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż termin podpisania protokołu końcowego może ulec zmianie nie tylko w winy Wykonawcy, lecz także z przyczyn całkowicie od niego niezależnych (np. w wyniku działania Zamawiającego, osób trzecich, lub siły wyższej). W takiej sytuacji nie może on ponosić odpowiedzialności finansowej za powstałe opóźnienie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 4 ust. 2 z: "2. Za termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego" na: "2. Za termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §4. W przypadku działania siły wyższej i niezależnej od Wykonawcy skutkującej niemożnością podpisania końcowego protokołu odbioru, RSM nie widzi podstaw aby wykonawca miał być obciążany w takiej sytuacjami karami umownymi i wynika to wprost z przepisów KC. Pytanie 2: Dotyczy projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż nie może on ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody, które nie będą pozostawały w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniami. Wnosimy zatem o zmianę § 7 ust. 3 z: "3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy" na: "3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy, które to szkody powstały z winy Wykonawcy". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego i ograniczanie tej odpowiedzialności tylko do zawinienia nie ma merytorycznych przesłanek. Pytanie 3: Dotyczy projektu umowy: W związku z tym, iż złożenie polecenia przelewu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne i nie ma związku z datą obciążenia jego rachunku bankowego, a obie daty mogą być znacząco rozbieżne, wnosimy o zmianę § 10 ust.2 z: "2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze" na: "2. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §10. Obciążenie rachunku Zamawiającego następuje niezwłocznie po złożeniu dyspozycji płatności. Pytanie 4: Dotyczy projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis § 12 ust. 2 jest wyjątkowo nieczytelny i niejasny. Zapis ten rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, lecz nie precyzuje czego konkretnie to rozszerzenie ma dotyczyć. W związku z powyższym wnosimy o jego doprecyzowanie lub wykreślenie. Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §12. Pytanie 5: Dotyczy projektu umowy: Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 13 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 3 z: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości" na: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §12. Pytanie 6: Dotyczy projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie "wspólne działanie" należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: a) dopisanie do § 15 ustępu o brzmieniu: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy", b) zmianę § 15 ust. 4 z: "4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w KC" na: "4. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w KC". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §15. Pytanie 7: Dotyczy projektu umowy: Dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy. W przypadku nadmiernego opóźnienia lub zwłoki w zapłacie należnego mu wynagrodzenia powinien on mieć prawo do cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 3 z § 17. Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie uwzględnia się zmiany zapisów §17. Pytanie 8: Dotyczy wyjaśnienia SIWZ: Zapisy rozdziału IX pkt 8 przewidują możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego w oparciu o nieaktualne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym proponujemy zmianę pkt 8 w rozdziale IX z: "8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej" na; "8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wyraża zgodę na zmianę specyfikacji w sposób wskazany w pytaniu - co do warunków zatrzymania wadium. Wskazać należy, że RSM nie jest związana ustawą o zamówieniach publicznych i jej warunki nie mają obligatoryjnego zastosowania. Pytanie 9: Dotyczy treści SIWZ: Zamawiający zawarł w rozdziale IV SIWZ w punkcie 4; konieczność posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 3.000.000,00 złotych. Zwracamy uwagę, że wymóg posiadania policy O.C. w wyżej określonej wysokości, w odniesieniu do potencjalnej wartości zamówienia oraz wysokości pozostałych kryteriów jakie powinien spełnić Wykonawca, jest niewspółmierny i zawyżony. Zamawiający zabezpieczając swoje interesy, może stawiać stosowne wymagania co do oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców, jednak wymagania te powinny być racjonalnie ustalone, w szczególności w odniesieniu do zakresu prac jaki Wykonawcy będą zobowiązani do wykonania. Fakt posiadania polisy O.C. o odpowiedniej wysokości, nie zagwarantuje Zamawiającemu w momencie złożenia oferty, faktycznej oceny kondycji finansowej w jakiej znajdują się Wykonawcy. Takim kryterium jest natomiast posiadanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę treści SIWZ, rozdział IV, punkt 4 w następującym zakresie; "Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na koncie lub zdolność kredytową, potwierdzoną przez bank w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00PLN (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca potwierdza warunek poprzez złożenie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. oraz "Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, załączyć w ofercie opłacona ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej". Odpowiedź: Zamawiający informuje iż uwzględnia się zmiany zapisów punktu 4 SIWZ. Wystarczającym zabezpieczeniem zdaniem Zamawiającego będzie polisa na 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Kotarbińskiego 1,3,4,5, ul. Zientarskiego 2,4,6,10.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Kotarbińskiego 1, 3, 4, 5 i Zientarskiego 2, 4, 6, 10. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-612 Radom.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 08.03.2018r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Kusocińskiego 30A m. 4  mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,15 m2 (1 pokóje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 89.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.450 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2018 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300 - przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 29.03.2018 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 12.03.2018 roku do dnia 29.03.2018 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Informujemy, że na wniosek Spółdzielni prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Urząd Miejski w Radomiu o wymeldowanie z urzędu osób nie zamieszkujących w lokalu. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg z dnia 29.03.2018. mieszkanie przy ul. Kusocińskiego 30 m 4 zostało sprzedane w przetargu, akt notarialny, umowa ustanowienia i przeniesienia własności została zawarta u notariusza.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 16.11.2017r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Sportowa 35 m. 47 mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (3 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 133.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.650 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300 - przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 13.12.2017 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 27.11.2017 roku do dnia 13.12.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg z 14.12.2017r. Podpisano akt notarialny umowę ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własno¶ci na lokal mieszkalny przy ul. Sportowej 35 m 47.

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8

Radom, dnia 02.11.2017r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8 kl.I „D” w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.11.2017r.do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.11.2017r. o godz. 11.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66 wew. 38, lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i  finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie środków trakcyjnych w postaci pasoliny? Odpowiedź: Nie. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian kabiny pokrytych laminatem? Odpowiedź: Nie. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza Wykonanie drzwi szybowych malowanych proszkowo RAL 7032? Odpowiedź: Nie. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dźwigu bez maszynowni? Odpowiedź: Nie. Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie w pkt. 7 zespół napędowy - wciągarka reduktorowa. Czy to nie pomyłka - technologia mocno przestarzała. W dzisiejszych czasach nie montuje się takich wciągarek. Odpowiedź: Utrzymujemy w specyfikacji rodzaj wciągarki "cierna, reduktorowa". Pytanie 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w Umowie: §2 zmienić: "...nie później jednak niż w ciągu 7 tygodni od daty podpisania Umowy." Odpowiedź: Zapis pozostaje aktualny. Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w Umowie: §12 należy uzupełnić: "...od zgłoszenia awarii, chyba że z przyczyn technicznych wymagany jest dłuższy termin." Odpowiedź: Zapis pozostaje aktualny. Pytanie 8: zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu dyspozycji ze stali nierdzewnej, o fakturze i wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym? Opis przedmiotu zamówienia w  pkt .III, ppkt 3 – kabina dźwigu – kaseta dyspozycji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie kasety dyspozycji ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami antywandal.

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8 klatka I "D" w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: INWESTPROJEKT-DŹWIG Sp.z o.o. ul. Kleeberga 12A, 20-243 Lublin .

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Radom, dnia 24.10.2017r. Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 z a p r a s z a firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok" należy składać w kancelarii Spółdzielni lub przesłać na adres: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w terminie do 31 października 2017 roku do godz. 15:00. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 3. Termin wykonania badania (preferowany termin złożenia raportu i opinii do 11.04.2018r.).
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 23.10.2017r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Kusocińskiego 3A m. 77 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,12 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 80.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.000 zł
 2. ul. Obrońców Warszawy 4 m. 68 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,21 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), drugie piętro w budynku 4 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 71.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.550 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300 – przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 15.11.2017 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 30.10.2017 roku do dnia 15.11.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41 w przypadku lokalu pod poz. 1, lub do ADM os. Gołębiów I ul. Andersa 10 tel. 48 385-77-40 lub 41 w przypadku lokalu pod poz. 2. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg z 16.11.2017r. Zostały podpisane akty notarialne umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własno¶ci na lokale Obrońców Warszawy 4 m 68 i Kusocińskiego 3A m 77.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 18.08.2017r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. 11 Listopada 40/46 m. 61 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,45 m2 (3 pokoje + garderoba + przedpokój + kuchnia + łazienka i w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 120.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300 – przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 14.09.2017 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 28.08.2017 roku do dnia 13.09.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 40/46 m. 61. Nastąpiło zawarcie i podpisanie aktu notarialnego.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 7, Ks.Skorupki 3, 4, 7, 11.

Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Andersa 7, Ks.Skorupki 3, 4, 7, 11. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Pytanie o możliwość przesłania załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że SIWZ na w/w przetarg wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.rsm.radom.pl. w wersji pdf i Zamawiający nie przewiduje przekazywania załączników w innej formie. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.06.2017r.
 1. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż opóźnienie w podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót może nastąpić nie tylko z winy Wykonawcy, lecz także z powodów zależnych od Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej w postaci kar umownych. Obecna konstrukcja zapisu § 8 ust. 15 nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie w każdym przypadku, nawet gdy nastąpiło ono nie z jego winy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust. 15 z: "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego" na: "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany z winy Wykonawcy po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego".
 2. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie gotowy do odbioru w sytuacjach wymienionych w § 8 ust. 16. Zapis § 8 ust. 16 umowy mógłby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Obecny zapis § 8 ust. 16 mógłby prowadzić do dublowania ewentualnej kary umownej, ponieważ § 15 przewiduje już kary umowne w przypadku opóźnień w zakończeniu robót lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust 16 z: "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia" na: "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia".
 3. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż nie może on ponosić odpowiedzialności finansowej i kosztów ewentualnych prac dodatkowych, jeżeli mimo swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia nie mógł ich przewidzieć. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia opiera się na dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego i nie ma wpływu na ewentualne braki w tejże dokumentacji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 9 ust. 3 z: "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji" na: "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji".
 4. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca również uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w ostatnim miesiącu eksploatacji urządzeń zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia nowych rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać się całkowicie nieadekwatne do typu i rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według Wykonawcy udzielona gwarancja w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 z: "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11" na: "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynika z treści art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11".
 5. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 13 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 3 z: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości" na: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji".
 6. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: a) dopisanie do § 15 ustępu o brzmieniu: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy", b) zmianę § 15 ust. 4 z: "4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C." na: "4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C.".
 7. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: W związku z tym, iż dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy, wnosimy o: a) zmianę § 17 ust. 1 z: "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na: "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności". Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli opóźnienie lub zwłoka w jego zapłacie przekroczy 30 dni", b) zmianę § 17 ust. 3 z: "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na: "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyłączenia wskazanego w ust. 1".
 8. Pytanie dotyczące pkt 8 Rozdział 8 SIWZ: Wykonawca zamierza dostarczyć wadium w formie gwarancji bankowej. Zapisy tejże gwarancji muszą dokładnie opisywać przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 8 w Rozdziale VIII. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający powołuje się na zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak należy zwrócić uwagę, iż zapis pkt. 8 w Rozdziale VIII nie odzwierciedla obecnie obowiązujących przepisów. Według znowelizowanej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy w gwarancji bankowej powinien się znaleźć zapis zamieszczony przez Zamawiającego w pkt. 8 Rozdziału VIII, czy też zapis zgodny z art. 46 ust. 4a Ustawy.
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 14.06.2017r. dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian do projektu umowy (pkt 1 do 7 j.w.), oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.): W odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzenia zmian do projektu umowy (pkt 1-7 j.w) oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.), Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy zaproponowanych w pkt od 1 do 7 j.w., natomiast uwzględnia uwagę zawartą w pkt 8 j.w w ten sposób, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 8 rozdziału VIII SIWZ w ten sposób iż otrzymuje on następującą treść: "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 7, Ks.Skorupki 3, 4, 7, 11.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Andersa 7, Ks. Skorupki 3, 4, 7, 11. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: METROLOG Spółka z o.o. ul. Ko¶ciuszki 97, 64-700 Czarnków.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 1,2,3, Ks.Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B.

Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Andersa 1, 2, 3, Ks. Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Pytanie o możliwość przesłania załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że SIWZ na w/w przetarg wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.rsm.radom.pl. w wersji pdf i Zamawiający nie przewiduje przekazywania załączników w innej formie. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.06.2017r.
 1. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż opóźnienie w podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót może nastąpić nie tylko z winy Wykonawcy, lecz także z powodów zależnych od Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej w postaci kar umownych. Obecna konstrukcja zapisu § 8 ust. 15 nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie w każdym przypadku, nawet gdy nastąpiło ono nie z jego winy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust. 15 z: "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego" na: "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany z winy Wykonawcy po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego".
 2. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie gotowy do odbioru w sytuacjach wymienionych w § 8 ust. 16. Zapis § 8 ust. 16 umowy mógłby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Obecny zapis § 8 ust. 16 mógłby prowadzić do dublowania ewentualnej kary umownej, ponieważ § 15 przewiduje już kary umowne w przypadku opóźnień w zakończeniu robót lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust 16 z: "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia" na: "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia".
 3. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż nie może on ponosić odpowiedzialności finansowej i kosztów ewentualnych prac dodatkowych, jeżeli mimo swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia nie mógł ich przewidzieć. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia opiera się na dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego i nie ma wpływu na ewentualne braki w tejże dokumentacji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 9 ust. 3 z: "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji" na: "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji".
 4. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca również uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w ostatnim miesiącu eksploatacji urządzeń zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia nowych rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać się całkowicie nieadekwatne do typu i rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według Wykonawcy udzielona gwarancja w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 z: "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11" na: "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynika z treści art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11".
 5. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 13 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 3 z: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości" na: "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji".
 6. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: a) dopisanie do § 15 ustępu o brzmieniu: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy", b) zmianę § 15 ust. 4 z: "4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C." na: "4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C.".
 7. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy: W związku z tym, iż dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy, wnosimy o: a) zmianę § 17 ust. 1 z: "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na: "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności". Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli opóźnienie lub zwłoka w jego zapłacie przekroczy 30 dni", b) zmianę § 17 ust. 3 z: "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na: "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyłączenia wskazanego w ust. 1".
 8. Pytanie dotyczące pkt 8 Rozdział 8 SIWZ: Wykonawca zamierza dostarczyć wadium w formie gwarancji bankowej. Zapisy tejże gwarancji muszą dokładnie opisywać przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 8 w Rozdziale VIII. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający powołuje się na zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak należy zwrócić uwagę, iż zapis pkt. 8 w Rozdziale VIII nie odzwierciedla obecnie obowiązujących przepisów. Według znowelizowanej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy w gwarancji bankowej powinien się znaleźć zapis zamieszczony przez Zamawiającego w pkt. 8 Rozdziału VIII, czy też zapis zgodny z art. 46 ust. 4a Ustawy.
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 14.06.2017r. dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian do projektu umowy (pkt 1 do 7 j.w.), oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.): W odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzenia zmian do projektu umowy (pkt 1-7 j.w) oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.), Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy zaproponowanych w pkt od 1 do 7 j.w., natomiast uwzględnia uwagę zawartą w pkt 8 j.w w ten sposób, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 8 rozdziału VIII SIWZ w ten sposób iż otrzymuje on następującą treść: "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 1,2,3, Ks.Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Andersa 1, 2, 3, Ks. Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-612 Radom.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 19.05.2017r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Skorupki 11 m. 28 mieszkanie o powierzchni użytkowej 58,65 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka i w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 151.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 7.550 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 12.06.2017 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 29.05.2017 roku do dnia 09.06.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. Gołębiów I, tel 48 385-77-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własno¶ci lokali mieszkalnych z dnia 12.02.2017. Sprzedane zostało mieszkanie przy ul. Skorupki 11 m 28.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 22.12.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Kotarbińskiego 4 m. 77 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,52 m2 (2 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka z w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 105.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.250 zł
 2. ul. Andersa 1 m. 33A mieszkanie o powierzchni użytkowej 31,70 m2 (1 pokój + aneks kuchenny + p.p. + łazienka z w.c.), piętro XI w budynku 11 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 59.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.950 zł
 3. ul. Sportowa 6 m. 27 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,15 m2 (1 pokój + kuchnia + p.p. + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 4 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 71.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.550 zł
 4. ul. Górnicza 9 m. 15 mieszkanie o powierzchni użytkowej 57,30 m2 (3 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka + w.c.), piętro IV w budynku 4 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 131.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.550 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 lub Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 16.01.2017 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 02.01.2017 roku do dnia 16.01.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia, tel. 48 383-07-40 i 41 lub ADM os. Gołębiów I, tel 48 385-77-40 i 41 (dot. lokalu 1 i 2). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|