Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji ccw w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Radom, dnia 27.12.2019r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Miła 26 m. 32 mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,80 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), I piętro w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 158.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 7.900 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2020 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 20.01.2020. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 02.01.2020 roku do dnia 20.01.2020 roku w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.01.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.01.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1:o możliwość dokonania wizji lokalnej terenu zgodnie SIWZ dotyczącej: Budowy nowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu. Odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że dokonanie wizji lokalnej terenu, Wykonawca może dokonać po stosownych uzgodnieniach technicznych i czasowych z Kierownictwem A.D.M Osiedla Gołębiów I w Radomiu, tel. 48 385-77-40, 48 385-77-41. Pytanie 2: o możliwość przesłania załączników do SIWZ w wersji edytowalnej dotyczącej: Budowy nowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu. Odpowiedź:Uprzejmie informujemy, że SIWZ na w/w przetarg wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.rsm.radom.pl. w wersji pdf i Zamawiający nie przewiduje przekazywanie załączników w innej formie. Pytanie 3: Zwracamy się z pytaniem czy wadium w formie gwarancji bankowej może być złożone w postaci elektronicznej. Odpowiedź:Wadium może być złożone w postaci papierowej, dołączonej do oferty przetargowej.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 20.12.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 20.12.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.11.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.11.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. został unieważniony.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do zsypów śmietnikowych w budynku Andersa 1 

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 7 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 14.10.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.10.2019r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (4) czterech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Obrońców Warszawy 6 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 14.10.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.10.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 10.09.2019r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Kusocińskiego 22 m. 40 mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), I piętro w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 110.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2019 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 02.10.2019. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 16.09.2019 roku do dnia 02.10.2019 roku w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, przetarg z dnia 03.10.2019 na sprzedaż mieszkania przy ul. Kusocińskiego 22 m 40 został rozstrzygnięty. Mieszkanie zostało sprzedane, wymagana kwota wpłacona. RSM zawarła z wła¶cicielem umowę przeniesienia własno¶ci w formie aktu notarialnego.

Zapytanie ofertowe na demontaż urządzeń hydroforowych, instalacji zimnej wody w trzech hydroforniach RSM

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 7 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.09.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.09.2019r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (4) czterech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Obrońców Warszawy 6 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.09.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.09.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budowlanych pięcioletnich i rocznych budynków będących w zasobach RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie przeglądów technicznych budowlanych pięcioletnich i rocznych budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 05.09.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 05.09.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Mam referencje na 1 osobową działalność gospodarczą, która zawiesiłem. Od 2019r. prowadzę Sp. z.o.o na którą aktualnie nie mam referencji . Odwieszam działalność firmy 1 osobowej, mam referencje i występuję jako konsorcjum Sp. z o.o. i 1 osobowej działalności. Czy muszę składać wszystkie załączniki na obydwie firmy, czy wystarczy tylko na odwieszoną firmę 1 osobową lub Sp. z o.o. Obydwie firmy prowadzi ta sama osoba. Odpowiedź: Należy złożyć 2 komplety dokumentów tj. na każdą firmę osobno. Pytanie 2: Proszę o dane obiektów użytkowych na obydwu osiedlach: p.u. lub kubatury. Ilość lokali nie jest miernikiem do wyceny. W SIWZ brak jest terminu zadawania pytań. Odpowiedź: Zamawiający dane dotyczące obiektów ujął w wykazie budynków. -zał. 6 SIWZ. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić według pkt XIV SIWZ.

Zapytanie ofertowe na wykonanie resursu dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM

Zapytanie ofertowe na wymianę zespołu napędowego dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM

Zapytanie ofertowe na wymianę układu sterowania dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM.

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 7 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.08.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.08.2019r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|