Przetargi

Przetarg nieograniczony na badanie instalacji elektrycznych i odgromowych.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:

 1. Wykonanie badań instalacji eletrycznej w zakresie stanu sprawności: połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izlolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z p. zm.) w związku z par. 4-6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836 z p. zm.) w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych wraz z protokołem.
 2. Instalacji odgromowych budynków i budowli, zgodnie z normą PN-HD 62305 - Instalacje odgromowe, wraz z protokołem i szkicem rozmieszczenia badanych uziomów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondecnję , która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.04.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ul Powstańców Śląskich 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Powstańców Sląskich 1 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.03.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.03.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Kusocińskiego 22.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Przetarg nieograniczony na remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego 22 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.02.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 18.02.2022r. o godz. 10:45.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dojść do klatek budynku Kotarbińskiego 5 oraz remontu chodnika przed budynkiem.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie dojść do klatek schodowych przy budynku Kotarbińskiego 5 w Radomiu oraz remontu chodnika przed budynkiem w ulicy Kotarbińskiego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.02.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 18.02.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia Spółdzielni

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. 11 LISTOPADA 6/8 m. 48 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,95 m2 (3 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), V piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 207.000 zł
  • wadium – 10.350 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Sportowej 3 o godzinie 12:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Orląt Lwowskich 2 m. 72 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,67 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 4 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 209.000 zł
  • wadium – 10.450 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Sportowej 3 o godzinie 13:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 22.11.2021.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności.

Lokal nr 1 można oglądać w dniach od 08.11.2021 roku do dnia 22.11.2021 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Lokal nr 2 można oglądać w dniach od 08.11.2021 roku do dnia 22.11.2021 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM osiedla Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-77-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika od ulicy Skorupki do ulicy Powstańców Śląskich.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika od ulicy Ks. Skorupki do ulicy Powstańców Sląskich w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.10.2021r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Andersa 3.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Andersa 3, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2021r. o godz. 12:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Kotarbińskiego 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 1, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2021r. o godz. 11:45.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki z płytek gresowych w wiatrołapach i na klatkach schodowych budynku przy ulicy Zientarskiego 4.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy 11 Listopada 32/38.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 11 Listopada 32/38, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2021r. o godz. 11:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ulicy Kusocińskiego 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2021r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont bazy RSM przy ulicy Sportowej 5.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont bazy RSM przy ulicy Sportowej 5 w Radomiu - Osiedle XV Lecia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.10.2021r. o godz. 11:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ulicy Kusocińskiego 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.10.2021r. o godz. 10:45.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy 11 Listopada 32/38.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 11 Listopada 32/38, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.10.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.10.2021r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Kotarbińskiego 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 1, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.09.2021r. o godz. 10:45. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Andersa 3.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Andersa 3, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.09.2021r. o godz. 11:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki z płytek gresowych w wiatrołapach i na klatkach schodowych budynku przy ulicy Zientarskiego 4.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Bema 3.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bema 3, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.09.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|