Przetargi

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetargi - ograniczony i nieograniczony, na lokal przy ul. 11 Listopada 6/8 m 104 odbyły się w terminie 01.12.2015r., jednak nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak osób chętnych. Lokal pod w/w adresem będzie przedmiotem kolejnego przetargu z obniżoną ceną zgodnie z Regulaminem zbywania lokali.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 21.10.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Sportowa 31 m. 29 mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 100.500 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 101.200 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.060 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 02.11.2015 do 18.11.2015 roku w godz. 1000 - 1300 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetargi - ograniczony i nieograniczony, na lokal przy ul. Sportowej 31 m 29 odbyły się w terminie 19.11.2015r. Lokal został sprzedany. Osoba, która wygrała przetarg dopełniła wszystkich formalności, a RSM przeniósł na nabywcę prawo własności lokalu w formie aktu notarialnego.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Radom, dnia 14.10.2015r. Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 z a p r a s z a uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2016 roku. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 30 października 2015 roku do godz. 14:00 pod adresem: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 z dopiskiem: - oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Zarząd RSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że rozpatrzone zostały oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r. Zgodnie z Uchwałą RN nr 49/2015 z dnia 24.11.2015r., Rada Nadzorcza RSM wybrała ofertę firmy KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410 Łódź.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Radom, dnia 09.10.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wiat śmietnikowych w ilości 29 sztuk na terenie będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.10.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.10.2015r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wiat śmietnikowych w ilości 29 sztuk na terenie będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: WIRELAND Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul.Szarych Szeregów 10.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 08.10.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Sportowa 29 m. 43 mieszkanie o powierzchni użytkowej 26,00 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 66.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 67.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.350 zł
 2. ul. Obrońców Warszawy 4 m. 60 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,67 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 104.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 105.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.250 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2015 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 i Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 2.11.2015r. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 19.10.2015r. do 2.11.2015r. w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41 - lokal poz. 1, oraz ADM os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 - lokal poz. 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 03.11.2015 został rozstrzygnięty. Lokal przy ul. Sportowej 29 m. 43 uzyskał nabywcę. Natomiast lokal przy ul. Obrońców Warszawy 4 m. 60 będzie przedmiotem kolejnego przetargu.

Przetarg na termomodernizację

Przetarg nieograniczony na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku Żwirki i Wigury 8.

Radom, dnia 30.09.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 14.10.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.10.2015r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku Żwirki i Wigury 8.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „BUDMAR” s.c. Marian Marszałek i Edward Marszałek ul.Kruczkowskiego 4, 26-600 Radom.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Radom, dnia 25.09.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie gruntownego remontu płyt balkonowych z podwyższeniem balustrad balkonowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 09.10.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 09.10.2015r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie gruntownego remontu płyt balkonowych z podwyższeniem balustrad balkonowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. W przetargu brały udział 2 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „BUDMAR” s.c. Marian Marszałek i Edward Marszałek ul. Kruczkowskiego 4, 26-600 Radom.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Radom, dnia 21.09.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wiat śmietnikowych w ilości 29 sztuk na terenie będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 05.10.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 05.10.2015r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wiaty śmietnikowe w ilości 29 sztuk na terenie będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego został unieważniony, gdyż w postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która nie została dopuszczona do przetargu, z uwagi na nie wniesienie wymaganego wadium, zgodnie z pkt VI ppkt 1 warunków na wykonanie zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Radom, dnia 07.09.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:
 1. Zadanie I - Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II - Wykonanie gruntownego remontu płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi miedzy innymi podwyższeniem balustrad balkonowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 21.09.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 21.09.2015r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:
 1. Zadanie I - Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II - Wykonanie gruntownego remontu płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi miedzy innymi podwyższeniem balustrad balkonowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 04.09.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Sportowa 31 m. 29 mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 118.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 119.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2015 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 14.09.2015 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1300 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O NIEROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 28.09.2015r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku chętnych. Lokal przy ul. Sportowej 31 m. 29 będzie przedmiotem przetargu w innym terminie z obniżoną ceną wywoławczą.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|