Przetargi

Zapytanie ofertowe na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Bema 1, 3 i 5.

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów oraz części pionów instalacji ZW w budynku przy ul. 11 Listopada 12.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana poziomów oraz części pionów instalacji zimej wody w budynku mieszkalnym w Radomiu przy ul. 11 Listopada 12

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 08.09.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów oraz części pionów instalacji ZW, CW i cyrkulacji w budynku przy ul. Skorupki 5.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana poziomów oraz części pionów instalacji ZW, CW i cyrkulacji w budynku mieszkalnym w Radomiu przy ul. Skorupki 5

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.09.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.09.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki z płytek gresowych w wiatrołapach budynku przy ulicy Zientarskiego 2.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Andersa 2.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną stropodachu i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.08.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.08.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie podestów i dojść do klatek schodowych budynku przy ul. Powstańców Śląskich 11.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wykonanie podestów i dojść do klatek schodowych (kl. 1, 2, 3, 4, 5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 11 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.08.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.08.2022r. o godz. 11:00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Orląt Lwowskich 2 m. 59 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,21 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 127.000 zł
  • wadium – 6.350 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Akademickiej 4 m. 13 mieszkanie o powierzchni użytkowej 68,00 m2 (3 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), VI piętro w budynku 10 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 261.000 zł
  • wadium – 13.050 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 08.08.2022.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal pkt. 2 można oglądać w dniach od 25.07.2022 roku do dnia 08.08.2022 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Lokal pkt. 1 można oglądać w dniach od 25.07.2022 roku do dnia 08.08.2022 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-77-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ul. Zientarskiego 6.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Zientarskiego 6 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 19.07.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 19.07.2022r. o godz. 10:45.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont schodów na skarpie przed budykami Skorupki 7, Zientarskiego 10, Skorupki 11.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadannia:

 1. Zadanie I - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkiem Ks. Skorupki 7 w Radomiu.
 2. Zadanie II - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkiem Zientarskiego 10 w Radomiu.
 3. Zadanie III - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkiem Ks. Skorupki 11 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 19.07.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 19.07.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Powstańców Sląskich 1 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 21.06.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów oraz części pionów instalacji ZW, CW i cyrkulacji w budynku przy ul. Skorupki 5.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana poziomów oraz części pionów instalacji ZW, CW i cyrkulacji w budynku mieszkalnym w Radomiu przy ul. Skorupki 5.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 09.06.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 09.06.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę witryny sklepowej w lokalu przy ulicy 11 Listopada 32/38.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi, oraz robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy 11 Listopada 32/38 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 10.06.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 10.06.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Kotarbińskiego 3.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 03.06.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 03.06.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Akademickiej 4.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Akademickiej 4 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 31.05.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 31.05.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji wyłącznika pożarowego i awaryjnego oświetlenia w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi jednorazowego mycia okien na klatkach schodowych budynku przy ul. 11 Listopada 6/8.

Zapytanie ofertowe na uporządkowanie informacji w archiwum zakładowym RSM.

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów oraz części pionów instalacji wodnych do wysokości I piętra w budynku przy ulicy Zientarskiego 2.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymianę poziomów oraz części pionów instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji na poziomach (-1 do 0) do wysokości I piętra w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Radomiu przy ulicy Zientarskiego 2.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.05.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.05.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę okien w piwnicach budynków Chrobrego 13, Chrobrego 19, Żwirki i Wigury 6.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >|