Przetargi

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I  II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 21.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 21.09.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie badań instalacji elektrycznych i odgromowych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: 1. Wykonanie badań instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności: połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm) w związku z par. 4-6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74 poz. 836 z p. zm.) w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych wraz z protokołem. 2. Instalacji odgromowych budynków i budowli, zgodnie z normą PN-HD 62305 - instalacje odgromowe wraz z protokołem i szkicem rozmieszczenia badanych uziomów. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondecję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 09.09.2021r. o godz. 11:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na naprawę szlabanu przy ulicy Czystej 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie drenażu z ociepleniem ścian zewnętrznych poniżej gruntu budynku przy ulicy Kusocińskiego 24.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykoanie drenażu opaskowego budynku wraz z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego 24 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 03.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 03.09.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I  II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 31.08.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 31.08.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Kotarbińskiego 1

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.08.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem przy ul. Zientarskiego 2

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Zientarskiego 2 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 20.08.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 20.08.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Kusocińskiego 3A

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego 3A w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.08.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 13.08.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 15.07.2022r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 LISTOPADA 2/4 m. 162 mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,40 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), VII piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 180.000 zł
  • wadium – 9.000 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Kusocińskiego 3A m. 18 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,12 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 143.000 zł
  • wadium – 7.150 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 08.08.2022. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 25.07.2022 roku do dnia 08.08.2022 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi do zsypów śmietnikowych w budynku przy ulicy Kotarbińskiego 4

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi do zsypów śmietnikowych w budynku przy ulicy Kotarbińskiego 3

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Kotarbińskiego 1

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 02.07.2021r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.07.2021r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń na placach zabaw na osiedlu Gołębiów I

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi do zsypów śmietnikowych w budynku przy ulicy Kotarbińskiego 1

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kusocińskiego 30A

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów przed budynkiem przy ul. Skorupki 7

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Sportowej 28/30

Zapytanie ofertowe na wymianę witryny w budynku przy ul. Kotarbińskiego 2

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|