Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 2 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Orląt Lwowskich 2 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Zapytanie do przetargów dotyczących remontu dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orląt Lwowskich 2 i przy ul. Orląt Lwowskich 6 w Radomiu. Zgodnie z działem V pkt B ppkt 2 posiadanie wiedzy i doświadczenia wymagane jest dwie roboty wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Czy inwestor dopuszcza możliwość uznania doświadczenia za roboty wykonane na budynkach użyteczności publicznej np. szkołach czy przychodniach? Odpowiedź: Dotyczy: Remontów dachów budynki: Orląt Lwowskich 2 i Orląt Lwowskich 6 w Radomiu: Uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dział V pkt B ppkt 2 SIWZ.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów na budynku przy ulicy Skorupki 5 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Skorupki 5 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ulicy Skorupki 5 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika (dokończenie), od strony klatek schodowych, wraz z robotami towarzyszącymi, przed budynkiem Skorupki 5 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A.

Przetarg nieograniczony na remont tarasów na budynku przy ulicy Zbrowskiego 108

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont tarasów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zbrowskiego 108, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.05.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na montaż zaworów w instalacji c. o. w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 11 Listopada 6/8

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 11 Listopada 6/8 znajdujących się w zasobach RSM, z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4 2. Zadanie II - Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.04.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika, od strony klatek schodowych, przed budynkiem Andersa 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.04.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na zmianę lokalizacji wodomierza głównego budynku przy ul. Bema 13, Prądzyńskiego 2, Struga 19/21, Czysta 7.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 26

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Miła 26 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 17.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Bema 2, 4, 13.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budynek Bema 2 2. Zadanie II - Budynek Bema 4 3. Zadanie III - Budynek Bema 13 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.03.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 22

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 22 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Poz.101 przedmiaru: Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami (kostka Jadar) wzór do ustalenia z Zamawiającym (chodnik w granicach działki 11 Listopada 22) wraz podestami z kostki i palisady brukowej + stalowe wycieraczki + gumowe odboje do drzwi - czy nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku (z wymianą krawężników) czy trzeba wykonać nową podbudowę? Odpowiedź: Nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku + nowe krawężniki i nowe obrzeża.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
  1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
  2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
  3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
  4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 10.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 10.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Zwracamy się z pytaniem czy wadium w formie gwarancji bankowej może być złożone w postaci elektronicznej. Odpowiedź: Wadium może być złożne w postaci papierowej, dołączonej do oferty przetargowej. Pytanie 2: Prosimy o korektę załącznika nr 6 - wykaz zrealizowanych robót do SIWZ Odpowiedź: Dla załącznika nr 6, nadaje się główną treść: wykonałem(liśmy), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyłem(liśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 5 robót budowlanych dotyczących wykonania węzłów cieplnych o mocy łącznej (c.o. i c.w.u) wszystkich tych węzłów na minimum 400KW (w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego) o wartości brutto co najmniej 250.000 złotych. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pozostałe zapisy pozostają bez zmian (załącznik nr 6 do SIWZ).

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1, oraz Zientarskiego 2

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu: - Zadanie I - Budynek Andersa 1 (3 wiatrołapy), - Zadanie II - Budynek Zientarskiego 2 (3 wiatrołapy). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 27.02.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 27.02.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i  finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy Miłej 25 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.02.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.02.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Proszę o przesłanie przedmiaru na docieplenie budynku przy ulicy Miłej 25 w formie ath lub pdf. Odpowiedź: Spółdzielnia przesyła przedmiar na termomodernizację budynku Miła 25 -

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do zsypów śmienikowych w budynkach Zientarskiego 2 i 4.

Zapytanie ofertowe na wymianę układu napędowego dźwigów osobowych.

Zapytanie ofertowe na modernizację układu sterowania dźwigów osobowych.

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ubezpieczenia mienia Spółdzielni.

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody w budynkach przy ulicy Sportowej 1, 3, 5, 7.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy Miłej 25 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.01.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.01.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1:Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% zaoferowanej ceny brutto? Aktualnie coraz rzadziej pojawiają się 10% zabezpieczenia, a coraz częściej 3% lub 1%. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ustaloną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 10%, zgodnie z pkt VIII ppkt 2 SIWZ. Pytanie 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji ath. Odpowiedź:Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath. Pytanie 3: Czy w pozycjach przedmiaru 120 i 121 nie występują błędy? Zastosowano chyba zbytecznie krotność 12. Odpowiedź:Ad1. poz. przedmiaru 120: (KNNR 5 - 0605 - 08 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych o średnicy 16 mm w gruncie kat. III) jest: obmiar: 6 m - prawidłowo (głębokość pogrążenia pręta), krotność - 12 - prawidłowo (ilość uziomów) Ad2. poz. przedmiaru 121: (KNNR 5 - 0601 - 02 - przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych (na dachu) jest: obmiar: 230m - prawidłowo (sumaryczna długość przewodów poziomych na dachu), krotność - 1 (prawidłowo) Pytanie 4: W związku z przetargiem na termomodernizację budynku Miła 25 składam zapytanie czy płyty osłonowe balkonów (Minerit) które są w Projekcie a które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze będą montowane? (dotyczy to płyt oraz profili stalowych 20x30 potrzebnych do wspawania w balustrady które mają być malowane proszkowo). Odpowiedź:Płyty Minerit będą montowane na balustradzie balkonowej, zarówno płyty Minerit jak i profile stalowe do montażu płyty. Pytanie 5: W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości czy w kosztorysie należy ująć koszt Świadectwa Energetyki Energetycznej dla budynku jako osobna pozycja oraz po zdjęciu pokrycia dachu czy należy doliczyć koszt wywozu i utylizacji? Czy też Spółdzielnia odbierze odpady we własnym zakresie? Odpowiedź:- Tak, w cenie ofertowej ryczałtowej za wykonanie całości zamówienia, należy ująć koszt Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Miła 25 w Radomiu, zgodnie z zapisami w SIWZ (pkt III ppkt 8 c); pkt VI ppkt 12 c).- Tak. Należy policzyć koszt wywozu i utylizacji papy. Pytanie 6: Poz. 86 przedmiaru - Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym + żyletki stalowe zintegrowane z balustradą (wykonane z profilu zamkniętego o wym.40x20mm) malowane proszkowo - proszę o informację o wykończeniu balustrad balkonowych, czy ma być zamontowana płyta wykończeniowa typu Minerit? Odpowiedź:Płyty Minerit będą montowane na balustradzie balkonowej, zarówno płyty Minerit jak i profile stalowe do montażu płyty. Pytanie 7: Poz. 110 przedmiaru - Wykonanie chodnika wraz z podestami (z palisady i kostki brukowej) wraz z dojściem do placu zabaw /wzór chodnika Chrobrego 28/ - czy nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku czy trzeba wykonać nowa podbudowę? Odpowiedź:Nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|