Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 7 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu został unieważniony.

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (4) czterech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Obrońców Warszawy 6 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.08.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.08.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl - zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (4) czterech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Obrońców Warszawy 6 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu został unieważniony.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch szlabanów drogowych.

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji CWU w budynkach przy ul. Chrobrego 19 i 11 Listopada 6/8.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, tel. 48 384-03-66, 48 384-03-98, fax: 48 384-03-71, z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. Chrobrego Nr 19 w Radomiu Zadanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 w Radomiu Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 22.08.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 22.08.2019r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl zakładka Przetargi. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z zapytaniem odnośnie ilości szafek instalacyjnych naściennych z drzwiczkami zamykanymi na klucz dla budynku przy ul. Chrobrego 19. Odpowiedź: 1/ Szafki na jeden wodomierz szt. 66. 2/ Szafki na dwa wodomierze szt. 12. 3/ Szafki na zawory odpowietrzające szt. 6

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji CWU w budynkach przy ul. Chrobrego 19 i 11 Listopada 6/8.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Budowa instalacji C.W.U w budynku przy ul. Chrobrego 19 i 11 Listopada 6/8 w Radomiu, będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru ofert złożonych przez: 1/ Dla budynku przy ul. Chrobrego 19 w Radomiu, Markus Usługi Hydrauliczne - Marcin Męzik z siedzibą: 26-600 Radom ul. Chrobrego 52/108. 2/ Dla budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 w Radomiu, Rafał Żurek - Firma Usługowo Handlowa "RADGAZ" z siedzibą: 26-640 Skaryszew, Huta Skaryszewska 41.

Zapytanie ofertowe na ułożenie kostki brukowej przy budynku Chrobrego 28.

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budynek Orląt Lwowskich 2 2. Zadanie II - Budynek Obrońców Warszawy 4 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 25.07.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 25.07.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budynek Orląt Lwowskich 2 2. Zadanie II - Budynek Obrońców Warszawy 4 ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody w budynkach przy ul. Sportowej 9, Chrobrego 13, 11 Listopada 22, Kusocińskiego 3A.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 08.07.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 08.07.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu rozdz.V, ppkt 2: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 22.08.2019r." na zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu rozdz.V ppkt 2 SIWZ jak niżej: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 16.09.2019r." Pytanie 2: W związku z ogłoszonym przetargiem na Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu prosimy o przesuniecie terminu realizacji do dnia 30.09.2019r. Zakończenie robót dla wszystkich budynków z terminem wykonania do dnia 22.08.2019 roku jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu rozdz.V, ppkt 2 SIWZ: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 22.08.2019r." na: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 16.09.2019r." Powyższe zostało zamieszczone już na stronie internetowej www.rsm.radom.pl zakładka przetargi, w związku z pytaniem innego potencjalnego oferenta.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY w związku z tym, że RADPEC S.A. unieważnił przetarg na realizację przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budynek Orląt Lwowskich 2 2. Zadanie II - Budynek Obrońców Warszawy 4 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.06.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.06.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Odnośnie dokumentacji zawartej w Specyfikacji, czy istnieje możliwość zmiany graficznej i przekształcenia tak aby dokumenty wypełniać pismem maszynowym. Oczywiście bez zmiany treści udostępnionych przez Państwa dokumentów. Zadajemy to pytanie ponieważ dokumenty dostępne na stronie internetowej opatrzone są Państwa pieczątką. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje innej formy udostępnienia SIWZ wraz z załącznikami.

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Budynek Orląt Lwowskich 2
 2. Zadanie II - Budynek Obrońców Warszawy 4
został unieważniony.

Zapytanie ofertowe na montaż szlabanów przy ul. Andersa 1.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 04.06.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 04.06.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie w formie edytowalnej załączników nr 2, 3, 4, 5 i 6 do postępowania na budowę nowych węzłów w budynkach Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu. Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia prośby o udostępnienie w formie edytowalnej załączników nr 2, 3, 4, 5 i 6 do postępowania na budowę nowych węzłów w budynkach Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu. Pytanie 2: W SIWZ Rozdział IX pkt 8, podając przypadek zatrzymania wadium, powołujecie się Państwo na nieaktualny już zapis art. 46 ust. 4a ustawy PZP. Aktualnie obowiązująca forma to: "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust, 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej". Proszę o wyjaśnienie, czy uznają Państwo za prawidłowo wniesione wadium w postaci gwarancji bankowej zawierającej aktualny zapis art. 46 ust. 4 a ustawy PZP. Odpowiedź: Proszę wprowadzić zmiany zgodne z aktualnym orzeczeniem art. 46 ust.a PZP. Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, iż warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 5 robót dotyczących modernizacji lub wykonania węzłów, gdzie suma mocy wszystkich węzłów z wszystkich robót przekroczy 400kW. Odpowiedź: Brak akceptacji Państwa założeń. Punkt nr 2 z rozdziału VI SWIZ, Zamawiajqcy pozostawia bez zmian. Pytanie 4: Wykonawca zwraca uwagg, iz termin wykonania robot, a tym samym termin podpisania protokotu odbioru końcowego może opóźnić się nie tylko z winy Wykonawcy, lecz także w wyniku działań Zamawiającego lub siły wyższej. W takiej sytuacji Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej w postaci koniecznosci zapłaty kary umownej. W związku z powyższym wnosimy o a) zmianę §4 ust. 2 z: "2. Za termin zakończenia robot budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się datę podpisania protokolu odbioru końcowego. Jeżeli protokoł odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzgcym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żadanie Zamawiajqcego" na: "2. Za termin zakończenia robot budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się datę; zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru" b)zmianq §8 ust. 15 z: "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w §3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opoźnieniem, rodzącym obowiązek zapłatv kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego" Odpowiedź: a) Brak zgody, propozycja nie wyczerpuje założeń wynikających z punktu nr 9, paragrafu nr 8 b) Ust. 15 z paragrafu nr 8, pozostawiamy bez zmian. Pytanie 5: Przy obecnej konstrukcji zapisu §7 ust. 4 Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność za osoby trzecie, na których dzialania nie ma wpływu ani on, ani Zamawiający. Ponadto uznać należy, iż skoro Zamawiający ponosi odpowiedzialność za inne osoby lub podmioty, to tak jakby sam wyrządził szkody. Wnosimy zatem o zmiane §7 ust. 4 z "4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robot budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia,za ktorą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. W sytuacji, w ktorej wobec Zamawiającego zostaną podniesione roszczenia dotyczące szkody lub innych zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy, w zakresie objętym odpowiedzialnością Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca zgodq powoda, wstqpi w miejsce Zamawiającego w postepowaniu wszczętym w związku z takim roszczeniem" na: "4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robot budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest jest Zamaawiający lub osoba trzecia,za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. W sytuacji, w której wobec Zamawiajacego zostana podniesione roszczenia dotyczące szkodylub innych zdarzeń powstałych w zwiqzku z wykonywaniem umowy, w zakresie objetym odpowiedzialnością Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca,za zgodą powoda, wstąpi w miejsce Zamawiającego w postepowaniu wszczętym w związku z takim roszczeniem". Odpowiedź: Zapis w ust. 4, paragrafu nr 7, pozostawiamy bez zmian. Pytanie 6: W związku z tym, iż złożenie polecenia przelewu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne i nie ma związku z dat$ obci$zenia jego rachunku bankowego, a obie daty mogą być znacząco rozbieżne, wnosimy o zmianę §10 ust. 2 z: "2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze" na "2. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego". Odpowiedź: Zapis w ust 2, paragrafu 10, pozostawiamy bez zmian Pytanie 7: Wykonawca zwraca uwage; iż, paragraf 12 ust. 2 nie precyzuje na czym ma polegać rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytulu rękojmi, a §11, na ktory powołuje się Zamawiający dotyczy zabezpieczenia należytego wykonama umowy, a nie rękojmi za wady Ponadto Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszeikich wad i usterek, ktore wynikty z przyczyn tkwigrrych w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiajqcy w §13 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówiema Zamawiający pownien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przyslugujących mu z tytutu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o: a) wykreslenie ust, 2 z  paragrafu 12, b) zmiany § 12 ust. 3 z "3. Zamawiający, zgodnie z trescia art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytulu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikajacych z tytutu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakosci" na: "3. Zamawiający, zgodnie z trescią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytulu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnien wynikających z tytulu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakosci, z tym że uprawnienia z tytutu rękojmi Zamawiajacy będzie realizowal, gdy Wykonawca nie wykona obowiqzków z gwarancji". Odpowiedź: 1. Brak zgody na wykreślenie ust. 2 z paragrafu 12. 2. Zapis ust. 3 z paragrafu 12, pozostawiamy bez zmian. Pytanie 8: Wykonawca zwraca uwagę, iż użyte w § 13 ust. 3 pkt 1 ppkt a wyrażenie "jakiegokolwiek świadczenia Wykonawcy" jest wyjątkowo ogólnikowe i nieprecyzyjne oraz może obejmować działania Wykonawcy, które nie są związane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, na które została udzielona gwarancja. W związku z tym wnosimy o wykreślenie ppkt a z pkt 1 w ust. 3 §13. Odpowiedź: Bez zgody na wykreślenie ppkt a z pkt 1 w ust. 3, paragrafu 13. Pytanie 9: Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, ze nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspołżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działnie Zamawiajacego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiajacego efektu. Przez pojęcie „wspólne dzialanie" należy rozumieć takie czynności,które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasad równości stron, wnosimy o: dopisanie do paragrafu 15 ustepu o brzmieniu: “Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstapienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy zmians § 15 ust. 4 z: "4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższająceg wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych w KC" na "4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższająceg wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych w KC". Odpowiedź: Podkreślić należy, iż proponowany projekt umowy, zgodnie z zasadą swobody umów, czyni podnoszony zarzut braku równości stron bezzasadnym. Proponowany projekt umowy nie czyni żadnej ze stron uprzywilejowanej, tym bardziej Zamawiającego. Pytanie 10: W związku z tym, iż dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości dochodzenia należności z tytutu wykonanej umowy, wnosimy o: - zmianę § 17 ust. 1 z: "1. Wykonawca nie moze dokonac potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczegolności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem niewazności" na: "1. Wykonawca nie może dokonac potrącnia, zastawienia lub przeniesienia, w szczegolności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacja niniejszej umowy lub jej części, jak rownież korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiajacego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe zastrzezenie nie dotyczy wierzytelnosci z tytułu wynagrodzen Wykonawcy, jezeli opoźnienie lub zwłoka w jego zapłacie przekroczy 30 dni", - wykreslenie ust. 3 z § 17. Odpowiedź: Brak zgody na zmianę paragrafu 17 ust. 1, oraz wykreślenie ust. 3 z paragrafu 17.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
 2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
 3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
 4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
został unieważniony.

Zapytanie ofertowe na wymianę okien w piwnicach w budynkach 11 Listopada 2/4 i 6/8.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 22.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 22 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 06.05.2019r. o godz. 11:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 22.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 22 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: SET-MAL Zakład Usługowo-Handlowy Sławomir Seta, ul. Bławatna 4A lok. 2B, 26-600 Radom.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|