Uchwały Rady Nadzorczej 2013

Uchwały Rady Nadzorczej 2013

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2013 2013-01-08 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2012 rok. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
2 2/2013 2013-01-08 Zaopiniowania Aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ikonka
3 3/2013 2013-01-29 Zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla Członków Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego Ikonka
4 4/2013 2013-01-29 Odwołania Przewodniczącego RN RSM.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
5 5/2013 2013-01-29 Wyboru Przewodniczącego RN RSM. Ikonka
6 6/2013 2013-01-29 Odwołania Zastępcy Przewodniczącego RN RSM. Ikonka
7 7/2013 2013-01-29 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN RSM. Ikonka
8 8/2013 2013-02-12 Wyrażenia zgody Zarządowi RSM na zawarcie umowy z bankiem odnośnie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym tzw. rewolwingowego. Ikonka
9 9/2013 2013-02-12 Uchwalenia stawki z tytułu ubezpieczenia majątkowego. Ikonka
10 10/2013 2013-02-12 Zmiany Uchwały RN nr 34/2012 z dnia 17 lipca 2012r.Uchwała do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
11 11/2013 2013-02-12 Zmiany Uchwały RN nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012r. Uchwała do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
12 12/2013 2013-02-12 Skierowania przez Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, sygnalizacji do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, przeciwko Radcy Prawnemu Mec. Antoniemu, Adamowi Leśniewskiemu w sprawie nieprawidłowości zawartych w wydanych opiniach prawnych przez Mec. Antoniego, Adama Leśniewskiego i Kancelarię Prawniczą "OMNIBUS" w Radomiu. Ikonka
13 13/2013 2013-02-26 Finansowania działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem prowadzonej przez Spółdzielnię. Ikonka
14 14/2013 2013-02-26 Uchwalenia stawki z tytułu podatku od nieruchomości. Ikonka
15 15/2013 2013-02-26 Uchwalenia stawki opłaty abonamentowej za wodomierz "budynkowy" na Osiedlu XV lecia. Ikonka
16 16/2013 2013-02-26 Uchwalenia stawek zaliczek za centralnie ciepła wodę i centralne ogrzewanie w budynkach przy ul. Akademicka 2, 4 i 6 na 2013r. Ikonka
17 17/2013 2013-02-26 Uchwalenia stawki z tytułu eksploatacji wind. Ikonka
18 18/2013 2013-02-26 Wyrażenia zgody Zarządowi RSM na przejściowe angażowanie środków funduszu remontowego. Ikonka
19 19/2013 2013-02-26 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki dzierżawy terenu działki nr 205/115 przy ul. Andersa 1. Ikonka
20 20/2013 2013-02-28 Zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego w Radomiu" zatwierdzonego uchwałą nr 20 Rady Nadzorczej z dnia 17 marca 2006 roku. Ikonka
21 21/2013 2013-02-28 Zmiany "Regulaminu porządku domowego Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego" zatwierdzonego uchwałą nr 19 Rady Nadzorczej z dnia 17 marca 2006 roku. Ikonka
22 22/2013 2013-02-28 Ustalenia "Regulaminu finansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych". Ikonka
23 23/2013 2013-02-28 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
24 24/2013 2013-02-28 Odwołania Edwarda Dmochowskiego z powierzonej funkcji Wiceprezesa Członka Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
25 25/2013 2013-03-05 Odwołania Dariusza Piątka z powierzonej funkcji Prezesa Członka Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
26 26/2013 2013-03-05 Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
27 27/2013 2013-03-05 Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
28 28/2013 2013-03-05 Upoważnienia 2–ch członków RN do zawarcia umowy o pracę z oddelegowanymi członkami Rady Nadzorczej RSM do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Ikonka
29 29/2013 2013-03-05 Zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu – naboru kandydatów na stanowisko Członków Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego. Ikonka
30 30/2013 2013-03-19 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla Osiedla Gołębiów I i Osiedla XV lecia. Ikonka
31 31/2013 2013-03-19 Uchwalenia planu gospodarczo – finansowego RSM na rok 2013. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
32 32/2013 2013-03-19 Ustalenia wysokości stawki 1 m2 powierzchni wymienianych okien. Ikonka
33 33/2013 2013-03-19 Zatwierdzenia Regulaminu działania komitetów blokowych w RSM. Ikonka
34 34/2013 2013-03-19 Uchylenia Uchwały RN nr 44/2010 podjętej na posiedzeniu w dniu 27.10.2010r. Ikonka
35 35/2013 2013-04-03 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokali użytkowych. Ikonka
36 36/2013 2013-04-03 Zmiany w zatwierdzonym Uchwałą RN nr 22/2013 z dnia 28.02.2013r. Regulaminie finansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Ikonka
37 37/2013 2013-04-03 Zakończenia dofinansowywania do wymiany stolarki okiennej z dniem 31.12.2013r. Ikonka
38 38/2013 2013-04-16 Zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego" przyjętego uchwałą nr 25/2007 z dnia 27.06.2007 roku Rady Nadzorczej. Ikonka
39 39/2013 2013-04-16 Zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zawartych we wniosku z dnia 02.04.2013r. Ikonka
40 40/2013 2013-04-16 Zmiany stawek za zimną wodę i odprowadzenie ścieków. Ikonka
41 41/2013 2013-04-29 Wyboru Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
42 42/2013 2013-04-29 Odwołania p.o. Prezesa Zarządu RSM i oddelegowania na stanowisko p.o. Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego. Ikonka
43 43/2013 2013-04-29 Odwołania p.o. Wiceprezesa Zarządu RSM p. Wiesława Łukawskiego. Ikonka
44 44/2013 2013-04-29 Nieodpłatnego przekazania sieci centralnej ciepłej wody, sieci kanalizacyjnej, sieci deszczowej oraz ulic położonych na osiedlu Gołębiów I. Ikonka
45 45/2013 2013-04-29 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokali użytkowych. Ikonka
46 46/2013 2013-05-14 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla lokali RSM przy ul. Górniczej 9. Ikonka
47 47/2013 2013-05-14 Uchwalenia stawki funduszu remontowego dla lokali RSM przy ul. Górniczej 9. Ikonka
48 48/2013 2013-05-14 Uchwalenia stawki zaliczki na podgrzanie wody dla lokali RSM przy ul. Górniczej 9. Ikonka
49 49/2013 2013-05-14 Uchwalenia stawki opłaty stałej za odczyt wodomierza dla lokali RSM przy ul. Górniczej 9. Ikonka
50 50/2013 2013-05-14 Uchwalenia stawki za wywóz nieczystości dla lokali RSM przy ul. Górniczej 9. Ikonka
51 51/2013 2013-05-14 Zmiany uposażenia Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
52 52/2013 2013-05-14 Upoważnienia Przewodniczącej RN p. Alicji Parszewskiej i Sekretarza RN p. Genowefy Gielniowskiej do zawarcia umowy o pracę z p.o. Wiceprezesa Zarządu RSM p. Hubertem Kaczmarskim. Ikonka
53 53/2013 2013-06-25 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
54 54/2013 2013-06-25 Wyrażenia zgody Zarządowi RSM na przesunięcie terminu na przejściowe angażowanie środków funduszu remontowego. Ikonka
55 55/2013 2013-06-25 Wyboru Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
56 56/2013 2013-06-25 Ustalenia wysokości opłat obowiązujących w miesiącu lipcu 2013r. za dzierżawę pojemników na śmiecie. Ikonka
57 57/2013 2013-07-03 Rozliczeń centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i zimnej wody za rok 2012. Ikonka
58 58/2013 2013-07-16 Zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy. Ikonka
59 59/2013 2013-07-16 Uchwalenia zaliczek na centralne ogrzewanie na Osiedlu Gołębiów I. Ikonka
60 60/2013 2013-07-16 Uchwalenia zaliczki za centralne ogrzewanie na Osiedlu XV lecia. Ikonka
61 61/2013 2013-07-16 Uchwalenia zaliczek za podgrzanie m3 wody. Ikonka
62 62/2013 2013-07-16 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 15.05.2013r. do 30.06.2013r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
63 63/2013 2013-08-06 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
64 64/2013 2013-09-17 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej.Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
65 65/2013 2013-10-08 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.07.2013r. do 30.09.2013r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
66 66/2013 2013-10-08 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.07.2013r. do 30.09.2013r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
67 67/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
68 68/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
69 69/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
70 70/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
71 71/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
72 72/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
73 73/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
74 74/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
75 75/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
76 76/2013 2013-10-08 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
77 77/2013 2013-10-16 Zatwierdzenia Aneksu do "Regulaminu zbywania praw do lokali". Ikonka
78 78/2013 2013-11-26 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
79 79/2013 2013-11-27 Uchwalenia Regulaminu Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
80 80/2013 2013-11-27 Uchwalenia Regulaminu rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach RSM. Ikonka
81 81/2013 2013-11-27 Uchwalenia Regulaminu Miejsc Postojowych dla Mieszkańców RSM. Ikonka
82 82/2013 2013-11-27 Uchwalenia Regulaminu funduszu zasobowego w RSM. Ikonka
83 83/2013 2013-11-27 Uchwalenia Regulaminu określającego zasady ponownego przyjmowania w poczet członków w RSM. Ikonka
84 84/2013 2013-12-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN RSM. Ikonka
85 85/2013 2013-12-10 Dotyczy wniosku Zarządu o podjęcie decyzji w sprawie postępowania z wnioskiem Politechniki Radomskiej o ustanowienie na rzecz najemców lokali spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ikonka
86 86/2013 2013-12-10 Ustalenia uposażenia dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
87 87/2013 2013-12-10 Ustalenia uposażenia dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
88 88/2013 2013-12-10 Stałego upoważnienia 2-ch członków RN do reprezentowania RSM w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnie w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Ikonka
89 89/2013 2013-12-30 Zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego" przyjętego uchwałą RN nr 25/2007 z dnia 27.06.2007 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą RN nr 38/2013 z dnia 16.04.2013r. Ikonka
90 90/2013 2013-12-30 Uchwalenia Regulaminu najmu lokali użytkowych w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka