Uchwały Rady Nadzorczej 2014

Uchwały Rady Nadzorczej 2014

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2014 2014-02-18 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
2 2/2014 2014-02-25 Uchwalenia propozycji planu remontów w RSM na rok 2014 i lata następne. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
3 3/2014 2014-02-25 Uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w RSM. Ikonka
4 4/2014 2014-02-25 Zmiany Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w RSM przyjętego Uchwałą RN nr 6/2002 z dnia 11.01.2002r. Ikonka
5 5/2014 2014-02-25 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
6 6/2014 2014-02-25 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
7 7/2014 2013-03-18 Uchwalenia Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
8 8/2014 2013-03-18 Uchwalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
9 9/2014 2013-03-18 Uchylenia Uchwały RN nr 37/2013 z dnia 03.04.2013r. dotyczącej zakończenia dofinansowywania do wymiany stolarki okiennej. Ikonka
10 10/2014 2014-04-01 Ustalenia wysokośści stawki 1m2 powierzchni wymienianych okien. Ikonka
11 11/2014 2014-04-29 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
12 12/2014 2014-04-29 Uchwalenia planu rzeczowo - finansowego RSM na rok 2014.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
13 13/2014 2014-04-30 Wyrażenia zgody Zarządowi na modernizację sieci wod.-kan. na Osiedlu Gołębiów I i podpisanie umowy z Wodociągami Miejskimi. Ikonka
14 14/2014 2014-05-13 Ustalenia minimalnej stawki najmu lokali użytkowych. Ikonka
15 15/2014 2014-05-13 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będącej własnością RSM w Radomiu, stanowiącej działki o nr 74/18 służebnością niezbędnego dojazdu i przechodu do działek nr 70/3 i 15/3 będących własnością Józefa Wilczyńskiego. Ikonka
16 16/2014 2014-05-20 Uchwalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z zatwierdzonymi zmianami. Ikonka
17 17/2014 2014-05-20 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
18 18/2014 2014-05-20 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
19 19/2014 2014-07-01 Wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w zasobach RSM będących w najmie Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego. Ikonka
20 20/2014 2014-07-01 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokali użytkowych. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
21 21/2014 2014-07-01 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki dzierżawy terenów. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
22 22/2014 2014-07-01 Powołania pełnomocnika Zarządu. Ikonka
23 23/2014 2014-07-22 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
24 24/2014 2014-07-22 Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności niezbędnego przejazdu, przechodu na rzecz Wodociągów w celu dostępu, naprawy, konserwacji i modernizacji urządzeń i instalacji wodociągowo-sanitarnych na terenach będących w użytkowaniu wieczystym RSM na Osiedlu Gołębiów I stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 205/50,205/95, 205/106, 205/241, 205/59, 205/60, 205/64, 205/73, 205/75, 205/85, 205/119, 205/329, 206/121, 205/242, 205/113. Ikonka
25 25/2014 2014-07-29 Uchwalenia Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Ikonka
26 26/2014 2014-07-29 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym RSM w Radomiu, stanowiących działki o nr 205/75, 205/121, 205/242, 205/241, 205/349 służebnością niezbędną w celu modernizacji gazociągu w Radomiu na terenie Osiedla Gołębiów Ikonka
27 27/2014 2014-07-29 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
28 28/2014 2014-07-29 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
29 29/2014 2014-08-05 Rozliczenia z mieszkańcami różnic powstałych między kosztami poniesionymi przez RSM z tytułu CO, CCW i ZW a naliczeniami opłat zaliczkowych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Ikonka
30 30/2014 2014-08-19 ŚŚrodków finansowych pozyskiwanych przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową. Ikonka
31 31/2014 2014-09-23 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
32 32/2014 2014-09-23 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
33 33/2014 2014-09-23 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
34 34/2014 2014-09-23 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
35 35/2014 2014-09-23 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
36 36/2014 2014-09-23 Uchwalenia Regulaminu termomodernizacji budynków. Ikonka
37 37/2014 2014-09-23 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
38 38/2014 2014-10-21 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
39 39/2014 2014-10-21 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
40 40/2014 2014-10-21 Ustalenia miesięcznej stawki dzierżawy gruntów pod garażami w zasobach RSM. Ikonka
41 41/2014 2014-11-12 Wyrażenia zgody na kontynuację prac związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi biegnącego na odcinku od ul. Ks. Skorupki wzdłuż bloku Andersa 2 do skrzyżowania przy parkingu na Osiedlu Gołębiów I w Radomiu Ikonka
42 42/2014 2014-11-18 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
43 43/2014 2014-11-18 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
44 44/2014 2014-11-18 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
45 45/2014 2014-11-18 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
46 46/2014 2014-11-18 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
47 47/2014 2014-11-18 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2014r.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
48 48/2014 2014-11-18 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
49 49/2014 2014-12-16 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
50 50/2014 2014-12-16 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
51 51/2014 2014-12-16 Uchylenia Uchwały RN nr 89/2013 z dnia 30.12.2013r. i zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w RSM przyjętego Uchwałą RN nr 25/2007 z dnia 27.06.2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą RN nr 38/2013 z dnia 16.04.2013r. Ikonka
52 52/2014 2014-12-16 Ustalenia stawki abonamentowej za wodomierze z nakładką radiową. Ikonka
53 53/2014 2014-12-16 Zatwierdzenia Planu pracy Rady Nadzorczej na I, II, III i IV kwartał 2015r. Ikonka
54 54/2014 2014-12-16 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego. Ikonka