Uchwały Rady Nadzorczej 2018

Uchwały Rady Nadzorczej 2018

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2018 2018-03-27 Uchwalenia propozycji planu remontów w RSM na rok 2018 i lata następne. Ikonka
2 2/2018 2018-04-23 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia RSM Sprawozdania finansowego RSM za 2017r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za 2017r. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
3 3/2018 2018-04-23 Uchwalenia planu gospodarczo - finansowego RSM za 2018r. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
4 4/2018 2018-04-23 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
5 5/2018 2018-04-23 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością RSM w Radomiu, prawem użytkowania na udziałach na rzecz RADPEC S.A. Ikonka
6 6/2018 2018-04-23 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością RSM w Radomiu, prawem użytkowania na udziałach na rzecz RADPEC S.A. Ikonka
7 7/2018 2018-05-15 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
8 8/2018 2018-05-15 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
9 9/2018 2018-06-12 Stałego upoważnienia trzech członków RN do reprezentowania RSM w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Ikonka
10 10/2018 2018-06-12 Wezwania Zarządu RSM do oddalenia powództwa. Ikonka
Informacja Zarządu RSM do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 12.06.2018r. Ikonka
11 11/2018 2018-07-11 Zobowiązania Zarządu do przedstawienia informacji o bieżącej sytuacji Spółdzielni w formie pisemnej. Ikonka
Sprawozdania Zarządu RSM do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 11.07.2018r.
12 12/2018 2018-07-11 Zobowiązania Zarządu do informowania Rady Nadzorczej w formie pisemnej o zamiarze nawiązania umowy o pracę oraz o zamiarze rozwiązania umowy lub zmiany warunków pracy zatrudnionych osób w RSM. Ikonka
13 13/2018 2018-07-11 Zobowiązania Zarządu do przedstawienia informacji nt. udzielonej pożyczki wewnętrznej oraz jej rozliczenia. Ikonka
Informacja Zarządu RSM do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2018 z dnia 11.07.2018r. Ikonka
14 14/2018 2018-07-11 Zatwierdzenia od dnia 01.11.2018r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w wysokości 2,00 zł/osoba/m-c, z przeznaczeniem na modernizację lub zakup nowych dźwigów. Ikonka
15 15/2018 2018-07-11 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Czystej 7 (pawilon po Biedronce). Ikonka
16 16/2018 2018-08-18 Przygotowania zmian w regulaminie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. Ikonka
17 17/2018 2018-08-10 Przygotowania zmian w regulaminie termomodernizacji. Ikonka
18 18/2018 2018-08-10 Wniosku Zarządu co do wykonania Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków RSM z dnia 19.05.2018 w przedmiocie podziału RSM. Ikonka
19 19/2018 2018-08-22 Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług. Ikonka
20 20/2018 2018-08-22 Zmiany Regulaminu odstąpienia od egzekwowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych RSM. Ikonka
21 21/2018 2018-09-12 Wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w RSM. Ikonka
22 22/2018 2018-09-12 Oceny pracy Prezes Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 19.05.2018r. do 04.09.2018r. Ikonka
23 23/2018 2018-09-12 Oceny pracy Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 19.05.2018r. do 04.09.2018r. Ikonka
24 24/2018 2018-10-03 Odwołania z funkcji Wiceprezes Zarządu RSM oraz rozwiązania umowy o pracę z Panem Hubertem Kaczmarskim. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
25 25/2018 2018-10-03 Odwołania z funkcji Prezesa Zarządu RSM oraz rozwiązania umowy o pracę z panią Elżbietą Wielgosik. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
26 26/2018 2018-10-03 Oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu RSM.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
27 27/2018 2018-10-03 Oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu RSM.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
28 28/2018 2018-10-03 Uczestniczenia w lustracji RSM. Ikonka
29 29/2018 2018-10-03 Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z oddelegowanymi członkami Rady Nadzorczej RSM do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Ikonka
30 30/2018 2018-10-03 Zmiany Regulaminu najmu lokali użytkowych RSM. Ikonka
31 31/2018 2018-10-24 Tematyki preferowanej do badania przez lustracje za lata 2015, 2016, 2017. Załączniki do Uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
32 32/2018 2018-10-24 Ustalenia stawki czynszu na dzierżawę terenu o pow. 16,50 m2 poza obrębem budynków na działce o nr ewidencyjnym 92/30 przy ul. Chrobrego 43. Załącznik do Uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
33 33/2018 2018-10-24 Zmiany Regulaminu najmu lokali użytkowych RSM. Ikonka
34 34/2018 2018-11-21 Oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu RSM. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
35 35/2018 2018-11-21 Oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu RSM Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
36 36/2018 2018-11-21 Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM. Ikonka
37 37/2018 2018-12-12 Zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania konkursu - naboru kandydatów na stanowisko Członków Zarządu RSM. Ikonka
38 38/2018 2018-12-12 Wstrzymania nowych inwestycji finansowanych z funduszu eksploatacji i funduszu remontowego RSM zlecanych do wykonania firmom zewnętrznym. Ikonka