www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Zasady wyodrebniania spółdzielczego mieszkania własnosciowego lub lokatorskiegoZASADY WYODRĘBNIANIA SPÓŁDZIELCZEGO MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWEGO LUB LOKATORSKIEGO W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ.

Wniosek członka Spółdzielni o wyodrębnieniu własności lokalu musi być poprzedzony przygotowaniem nieruchomości, w której znajduje się ten lokal. Prawo odrębnej własności wiąże się z prawem do gruntu. Właściciel mieszkania jest współwłaścicielem (części ułamkowej) gruntu i części wspólnych nieruchomości. Wymaga to wykonania oznaczenia nieruchomości, w której ustanawia się odrębną własność, rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością każdego lokalu. Wykonanie powyższych czynności wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej i technicznej. Prace te mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wiąże się to z kosztami, które ponoszą wnioskodawcy.

Członek, lub członkowie spółdzielni, którzy zgłosili wniosek o wyodrębnienie lokali ponoszą także koszty zawarcia umowy na ustanowienie prawa odrębnej własności oraz koszty założenia księgi wieczystej i dokonania wpisu do tej księgi. Po wyodrębnieniu własności, właściciele niezależnie od tego czy są członkami spółdzielni czy nie ponoszą opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem tych lokali w tym również koszty modernizacji budynku oraz koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, a także inne koszty na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni.

Jakie warunki musi spełnić spółdzielca, aby doszło do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w odrębną własność?

  • spłacić przypadającej na jego lokal, części zobowiązań spółdzielni związanych z budową - w tym część zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami.
  • uzupełnić wkład mieszkaniowy z tytułu modernizacji budynku
  • spłacić przypadające na lokal zobowiązania spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek związanych z remontami budynku
  • spłacić zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • wpłacić różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego lub jego części.

Z chwilą wyodrębnienia w danej nieruchomości przynajmniej jednego lokalu powstaje nieruchomość wspólna. Odrębna własność lokalu nie wygasa, jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Ochrona Danych Osobowych w RSM