www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Rada Nadzorcza Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzecznarowskiego
ogłasza konkurs - nabór kandydatów na stanowisko
Prezesa Zarządu RSM.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub menadżerskie,
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 - letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowiskach kierowniczych,
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • Dobra znajomość zasad prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych,
 • Znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali,
 • Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 • Dyspozycyjność,
 • Dobra znajomość i obsługa programów komputerowych (pakiet Office - Word, Excel, Power Point),
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia),
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Świadectwo o niekaralności oraz Oświadczenie, że wobec osoby ani w sprawie z nią związanej nie toczy się postępowanie prokuratorskie lub sądowe.

Dokumenty wymagane do udziału w konkursie:

 • Pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,
 • Kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie - naborze kandydatów określonych w punkcie II 1, 1a) i 2, 2a) Regulaminu,
 • CV pełne wraz ze zdjęciem oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu - naboru kandydatów i ich akceptacja, poddanie się procedurze postepowania konkursowego oraz o zachowaniu w tajemnicy informacji jakie kandydat uzyska o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania.
 • Kserokopię świadectw pracy - referencje wraz z danymi kontaktowymi z dotychczasowych miejsc pracy,
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych pożądanych uprawnień.

Wymagane dokumenty powinny być przekazane w zamkniętej kopercie z napisem:

"Konkurs - nabór kandydatów na stanowisko Członków Zarządu RSM"

Na adres: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom
Za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie RSM do dnia 21.01.2019r. do godziny 15.00 (decydującą datą jest data otrzymania).

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jej siedzibie.

Regulamin konkursu - naboru kandydatów na stanowisko Członków Zarządu RSM
Klauzula dla kandydatow do pracy

Radom, dn. 18.12.2018r.

Ochrona Danych Osobowych w RSM