www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu RSMRada Nadzorcza Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzecznarowskiego
ogłasza konkurs – nabór kandydatów na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu d\s Technicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: techniczne, bądź ekonomiczno – techniczne,
 • minimum 5-letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, instalacyjnymi oraz posiadania uprawnień zarządcy nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień techniczno eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wraz ze związaną z tym infrastrukturą,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 • umiejętność w zakresie zarządzania i podejmowania szybkich decyzji,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • podstawowa znajomość prawa spółdzielczego,
 • niekaralność,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

Dokumenty wymagane do udziału w konkursie:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie: dyplomów ukończonych studiów, świadectwa wymaganych kwalifikacji,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na kierowniczym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o nie pozostawaniu z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty powinny być przekazane w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs – nabór kandydatów na Wiceprezesa Zarządu d/s Technicznych
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego”

Na adres: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.
Za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie RSM do dnia 29.03.2013r. do godziny 15.00 (decydującą datą jest data otrzymania).

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu d\s Technicznych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jej siedzibie.

Regulamin konkursu - naboru kandydatów na stanowisko Członków Zarządu RSM

Radom, dn. 06.03.2013r.

Ochrona Danych Osobowych w RSM