www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Nabór na stanowisko Radcy PrawnegoRadom, dnia 18.02.2013r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza
nabór na stanowisko radcy prawnego
w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu

I. Miejsce zatrudnienia
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 26-600 Radom

II. Forma zatrudnienia
Zatrudnienie dwóch osób na podstawie umów o pracę w wymiarze po 1/2 czasu pracy

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracy

 1. Wymagania niezbędne
  1. wykształcenie: wyższe prawnicze,
  2. uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego potwierdzone wpisem na listę,
  3. pięcioletni staż pracy lub pięcioletnie prowadzenie działalności w dziedzinie tożsamej jak radca prawny, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych,
  4. doświadczenie w dziedzinach powiązanych - prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo i postępowanie cywilne, zastępstwa procesowego,
  5. biegła obsługa komputera i elektronicznych programów prawniczych oraz programów Microsoft Office Word i Excel.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. znajomość przepisów, w tym w szczególności: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, przepisów dotyczących BHP i PP,
  2. doświadczenie w zakresie uczestniczenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, sporządzania opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych na bazie obowiązujących przepisów, przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych, opiniowania projektów umów cywilno-prawnych,
  3. zdolności redakcyjne w zakresie umów i korespondencji,
  4. staranność, samodzielność, obowiązkowość.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej, zawierającej potwierdzenie wymagań o których mowa w pkt. 1.3. i 2.2.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych – uwierzytelniona kopia.
 3. Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 7. Dane kontaktowe w tym nr telefonu.
V. Sposób i termin składania zgłoszeń:
 1. Zgłoszenia z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 4.03.2013r. do godz. 13.00.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: "Nabór na stanowisko radcy prawnego w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu".
VI. Procedura naboru:
 1. Nabór na stanowisko radcy prawnego prowadzony będzie przez Zarząd Spółdzielni, przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej.
 2. Z osobami, które złożą zgłoszenia, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Termin rozmowy zostanie ustalony z każdym kandydatem indywidulanie.
 3. O wynikach naboru zainteresowane osoby zostaną poinformowane indywidualnie.
Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania zgłoszeń, uznania, że nabór nie dał wyniku, lub unieważnienia naboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ochrona Danych Osobowych w RSM