www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowejRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej dla Osiedla Gołębiów I w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, do skrzynki na korespondencję która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 27.11.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Klauzula informacyjna

Ochrona Danych Osobowych w RSM