www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na remont instalacji zimnej wody, c.c.w, kanalizacji przy ul. Akademickiej 2 i 6.Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont instalacji zimnej wody, c.c.w, kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Akademicka nr 2, 6.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 30.10.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1: Wodomierze po zabudowie podlegają ponownemu montażowi. Czy należy zamontować nowe wodomierze, jeżeli tak to proszę o typ wodomierzy oraz czy zwykłe, czy przystosowane do montażu nakładki odczytu radiowego.

Odpowiedź na pytanie 1: Wodomierze po zabudowie podlegają ponownemu montażowi.

Pytanie 2: W przedmiarze jest izolowana tylko cyrkulacja, co z ciepłą i zimną wodą?

Pytanie 3: Czy stara instalacja przechodzi przez stropy w tulejach? Jeśli nie przed demontażem należy rozkuć stropy.

Odpowiedź na pytania 2 i 3: Zgodnie z rozdziałem IX, punkt 16, poz. Przedmiar robót-zapis: Przedmiar robót dla Wykonawcy jest materiałem pomocniczym w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie może stanowić podstawy do wyceny wartości ryczałtowej robót. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu, realizując wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ochrona Danych Osobowych w RSM