www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 22Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 22 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Poz.101 przedmiaru: Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami (kostka Jadar) wzór do ustalenia z Zamawiającym (chodnik w granicach działki 11 Listopada 22) wraz podestami z kostki i palisady brukowej + stalowe wycieraczki + gumowe odboje do drzwi - czy nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku (z wymianą krawężników) czy trzeba wykonać nową podbudowę?

Odpowiedź: Nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku + nowe krawężniki i nowe obrzeża.

Ochrona Danych Osobowych w RSM