www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25



Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy Miłej 25 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.01.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.01.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami [29MB]
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% zaoferowanej ceny brutto? Aktualnie coraz rzadziej pojawiają się 10% zabezpieczenia, a coraz częściej 3% lub 1%.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje ustaloną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 10%, zgodnie z pkt VIII ppkt 2 SIWZ.

Pytanie 2:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji ath.

Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 3:
Czy w pozycjach przedmiaru 120 i 121 nie występują błędy? Zastosowano chyba zbytecznie krotność 12.

Odpowiedź:
Ad1. poz. przedmiaru 120: (KNNR 5 - 0605 - 08 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych o średnicy 16 mm w gruncie kat. III) jest: obmiar: 6 m - prawidłowo (głębokość pogrążenia pręta), krotność - 12 - prawidłowo (ilość uziomów)
Ad2. poz. przedmiaru 121: (KNNR 5 - 0601 - 02 - przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych (na dachu) jest: obmiar: 230m - prawidłowo (sumaryczna długość przewodów poziomych na dachu), krotność - 1 (prawidłowo)

Pytanie 4:
W związku z przetargiem na termomodernizację budynku Miła 25 składam zapytanie czy płyty osłonowe balkonów (Minerit) które są w Projekcie a które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze będą montowane? (dotyczy to płyt oraz profili stalowych 20x30 potrzebnych do wspawania w balustrady które mają być malowane proszkowo).

Odpowiedź:
Płyty Minerit będą montowane na balustradzie balkonowej, zarówno płyty Minerit jak i profile stalowe do montażu płyty. Rysunek

Pytanie 5:
W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości czy w kosztorysie należy ująć koszt Świadectwa Energetyki Energetycznej dla budynku jako osobna pozycja oraz po zdjęciu pokrycia dachu czy należy doliczyć koszt wywozu i utylizacji? Czy też Spółdzielnia odbierze odpady we własnym zakresie?

Odpowiedź:
- Tak, w cenie ofertowej ryczałtowej za wykonanie całości zamówienia, należy ująć koszt Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Miła 25 w Radomiu, zgodnie z zapisami w SIWZ (pkt III ppkt 8 c); pkt VI ppkt 12 c).
- Tak. Należy policzyć koszt wywozu i utylizacji papy.

Pytanie 6:
Poz. 86 przedmiaru - Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym + żyletki stalowe zintegrowane z balustradą (wykonane z profilu zamkniętego o wym.40x20mm) malowane proszkowo - proszę o informację o wykończeniu balustrad balkonowych, czy ma być zamontowana płyta wykończeniowa typu Minerit?

Odpowiedź:
Płyty Minerit będą montowane na balustradzie balkonowej, zarówno płyty Minerit jak i profile stalowe do montażu płyty. Rysunek

Pytanie 7:
Poz. 110 przedmiaru - Wykonanie chodnika wraz z podestami (z palisady i kostki brukowej) wraz z dojściem do placu zabaw /wzór chodnika Chrobrego 28/ - czy nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku czy trzeba wykonać nowa podbudowę?

Odpowiedź:
Nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku.

Ochrona Danych Osobowych w RSM