www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.Radom, dnia 24.10.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 104

z a p r a s z a

firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok" należy składać w kancelarii Spółdzielni lub przesłać na adres: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w terminie do 31 października 2017 roku do godz. 15:00.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  3. Termin wykonania badania (preferowany termin złożenia raportu i opinii do 11.04.2018r.).
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ochrona Danych Osobowych w RSM