www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na budowę węzłów.Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ulicy Andersa 1, 2, 3, Ks. Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami [PDF 122MB]


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Pytanie o możliwość przesłania załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, że SIWZ na w/w przetarg wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.rsm.radom.pl. w wersji pdf i Zamawiający nie przewiduje przekazywania załączników w innej formie.


Pytania i odpowiedzi z dnia 14.06.2017r.

 1. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  Wykonawca zwraca uwagę, iż opóźnienie w podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót może nastąpić nie tylko z winy Wykonawcy, lecz także z powodów zależnych od Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej w postaci kar umownych. Obecna konstrukcja zapisu § 8 ust. 15 nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie w każdym przypadku, nawet gdy nastąpiło ono nie z jego winy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust. 15 z:
  "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego" na:
  "15. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany z winy Wykonawcy po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego".
 2. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie gotowy do odbioru w sytuacjach wymienionych w § 8 ust. 16. Zapis § 8 ust. 16 umowy mógłby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Obecny zapis § 8 ust. 16 mógłby prowadzić do dublowania ewentualnej kary umownej, ponieważ § 15 przewiduje już kary umowne w przypadku opóźnień w zakończeniu robót lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust 16 z:
  "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia" na:
  "16. ...Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na kosz Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia".
 3. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  Wykonawca zwraca uwagę, iż nie może on ponosić odpowiedzialności finansowej i kosztów ewentualnych prac dodatkowych, jeżeli mimo swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia nie mógł ich przewidzieć. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia opiera się na dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego i nie ma wpływu na ewentualne braki w tejże dokumentacji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 9 ust. 3 z:
  "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji" na:
  "3. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stalą do końca trwania umowy. Cena obejmuje wszystkie roboty, materiały i świadczenia wynikające z niniejszej umowy w tym również uwzględnia koszty pełnego serwisu wykonanych urządzeń - w zakresie wyszczególnionym w umowie przez czas udzielonej gwarancji".
 4. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  Wykonawca zwraca również uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w ostatnim miesiącu eksploatacji urządzeń zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia nowych rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać się całkowicie nieadekwatne do typu i rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według Wykonawcy udzielona gwarancja w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 z:
  "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11" na:
  "2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynika z treści art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 11".
 5. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 13 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 3 z:
  "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości" na:
  "3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji".
 6. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:
  a) dopisanie do § 15 ustępu o brzmieniu:
  "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy",
  b) zmianę § 15 ust. 4 z:
  "4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C." na:
  "4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w K.C.".
 7. Dotyczy wprowadzenia zmian do projektu umowy:
  W związku z tym, iż dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy, wnosimy o:
  a) zmianę § 17 ust. 1 z:
  "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na:
  "1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności". Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli opóźnienie lub zwłoka w jego zapłacie przekroczy 30 dni",
  b) zmianę § 17 ust. 3 z:
  "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności" na:
  "3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej określonej w ust. 1 wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyłączenia wskazanego w ust. 1".
 8. Pytanie dotyczące pkt 8 Rozdział 8 SIWZ: Wykonawca zamierza dostarczyć wadium w formie gwarancji bankowej. Zapisy tejże gwarancji muszą dokładnie opisywać przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 8 w Rozdziale VIII. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający powołuje się na zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak należy zwrócić uwagę, iż zapis pkt. 8 w Rozdziale VIII nie odzwierciedla obecnie obowiązujących przepisów. Według znowelizowanej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy w gwarancji bankowej powinien się znaleźć zapis zamieszczony przez Zamawiającego w pkt. 8 Rozdziału VIII, czy też zapis zgodny z art. 46 ust. 4a Ustawy.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 14.06.2017r. dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian do projektu umowy (pkt 1 do 7 j.w.), oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.):

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzenia zmian do projektu umowy (pkt 1-7 j.w) oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ (pkt 8 j.w.), Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy zaproponowanych w pkt od 1 do 7 j.w., natomiast uwzględnia uwagę zawartą w pkt 8 j.w w ten sposób, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 8 rozdziału VIII SIWZ w ten sposób iż otrzymuje on następującą treść:

"Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

Ochrona Danych Osobowych w RSM